Predstavljen Projekat Pod Nazivom “Voda Za Sve”

Predstavljen projekat pod nazivom “Voda za sve”

Sarajevo, 25.05. i Banjaluka 31.05.2016. godine – Na okruglim stolovima na temu vodosnabdijevanja i sanitacije u seoskim sredinama u Bosni i Hercegovini, održanim u Sarajevu i Banjaluci, predstavljeni su ciljevi i aktivnosti projekta pod nazivom “Voda za sve” i inicirana diskusija o rješenjima za aktuelne probleme upravljanja seoskim vodovodima. Tokom okruglih stolova prezentovani su preliminarni nalazi istraživanja o zakonodavno-pravnom i institucionalnom okviru za upravljanje lokalnim vodovodnim sistemima. Na dva okrugla stola je učestvovalo više od 70 predstavnika opština, gradova, kantonalnih, entitetskih i državnih ministarstava, javnih komunalnih preduzeca, inspektorata i nevladinog sektora. Pokazalo se da je ova tema veoma aktuelna na području cijele Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, 40% stanovnika Federacije BiH i 52% stanovnika Republike Srpske koristi seoske sisteme vodosnabdijevanja koji najčešće nemaju osiguran stručni nadzor i redovnu kontrolu kvaliteta vode. Da bi se situacija u ovom smislu unaprijedila potrebno je precizno definisati pitanja vlasništva, operativne i finansijske nadležnosti u seoskim vodovodima.

Vladimir Pandurević, voditelj ovog projekta u Delegaciji EU u BiH istakao je kako EU finansira ovaj projekat sa ciljem da se osigura značajno povećanje opšteg i pravičnog pristupa zdravoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine.

Zijad Dedić, šef Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije u Općini Gračanica, ukazao je na nedorečenosti u zakonima kojima se reguliše vodosnabdijevanje i pravni status mjesne zajednice. „Čak i dobro uređeni seoski vodovodi ne funkcioniraju u skladu sa važećim zakonima“, rekao je g. Dedić.

Branko Vučijak, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, u svom izlaganju posebno je istakao potrebu usklađivanja postojećih praksi i zakonodavstva u BiH sa direktivama Evropske unije, kojima se regulišu principi upravljanja vodama i standardi kvaliteta vode za piće. On je takođe ukazao na značaj uključivanja lokalnih zajednica i korisnika usluga u proces definisanja novih regulatornih, institucionalnih i operativnih rješenja kojima će se osigurati održivost seoskih vodovoda.

Milan Smiljanić, konsultant, posebno je istakao potrebu za donošenjem preciznih zakonskih rješenja i usklađivanjem zakona kojima se reguliše oblast  voda i komunalna djelatnost vodosnabdijevanja. Dodao je da u narednom periodu slijedi analiza upitnika dostavljenih od strane jedinica lokalne samouprave u BiH, čiji rezultati će zajedno sa analizom cjelokupnog zakonodavno-pravnog okvira u oblasti voda i komunalne djelatnosti vodosnabdijevanja dati osnovne smjernice za daljnju realizaciju projektnih aktivnosti.

Učesnici okruglih stolova su konstatovali da je nadležnost za uslugu vodosnabdijevanja na jedinicama lokalne samouprave i da tu nadležnost treba dosljedno provoditi i u urbanim i u ruralnim sredinama. Zaključeno je da bi se organi viših nivoa vlasti trebali uključiti u rješavanje problema, jer je važeća zakonska procedura za izgradnju i legalizaciju seoskih vodovoda komplikovana i skupa. Uvođenje novih modela upravljanja seoskim vodovodima na širem području zemlje sigurno će doprinijeti poboljšanju standarda stanovnika na selu i dosljednom poštivanju međunarodnih konvencija koje propisuju pravo na čistu vodu za piće.

EU finansira ovaj projekat iznosom od 184.212 €, a projekat sprovodi Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) iz Doboja, zajedno sa Udruženjem za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“.