Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative počeo je sa radom u aprilu 2002. godine kao tim za sprovođenje „Projekta razvoja opština“ u Bosni i Hercegovini. Nakon šest godina rada, uz punu podršku donatora, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u januarau 2008. godine MDP inicijative su preregistrovane u neprofitno i profesionalno udruženje građana u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti Udruženja usmjerene su ka promociji i zagovaranju primjene principa dobre uprave, prvenstveno na lokalnom nivou, kao i promociji ideje demokratizacije društva u cjelini.Uzimajući u obzir konkrente potrebe i izazove sa kojima se susreće društvo u Bosni i Hercegovini, identifikovane su sljedeće programske/ tematske oblasti djelovanja MDP Inicijativa, i to:

  • Javne usluge,
  • Životna sredina, i
  • Lokalni ekonomski razvoj.

U sklopu MDP Inicijativa poziciniran je i Odjel za trening i konsalting, posredstvom kojeg tim MDP Inicijativa želi da podijeli vlastita znanja i vještine kako bi dao svoj doprinos u razvoju bosanskohercegovačkog društva.

Tim MDP Inicijativa je uspostavio i uspješno održava partnerske odnose sa većim brojem opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Profesionalnost u radu i usmjerenost na rezultate potvrđena je i velikim brojem uspješno realizovanih projekata u proteklom periodu. Pristup radu i odgovornos u vršenju povjerenih poslova, prepoznati su i od velikog broja donatora kao što su Delegacija EU u BiH, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju BiH – SDC CARE International Balkans, Fond otvoreno društvo BiH – FOD BiH, OSCE BiH, Razvojni program UN u BiH, , MDGiF, Švajcarska ambasada u BiH, Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije, Save the Children i drugi.

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative je registrovan pri Ministarstvu pravosuđa Bosne i Hercegovine, a sjedište je u Doboju.

Make Development Possible  

VIZIJA:

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) je profesionalna organizacija koja doprinosi održivom lokalnom razvoju, uspostavljanju dobre uprave i demokratskih vrijednosti.

MISIJA:

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) pruža ekspertizu, gradi kapacitete i radi na poboljšanju administrativnog upravljanja u opštinama i organizacijama civilnog društva, stimuliše i realizuje razvojne inicijative, jača partnerstva i umrežavanje na lokalnom i regionalnom nivou.

IZJAVA O VRIJEDNOSTIMA:

Kao organizacija i kao pojedinci u Centru za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative (MDPi) odlučili smo da uspostavimo sistem vrijednosti i vodećih principa koji nam pomažu da realizujemo Viziju i Misiju.U našem poslu:

  • Njegujemo timski rad,
  • Ulažemo napore da obazbijedimo kvalitet na poslu,
  • Gradimo prepoznatljivost i održavamo dobar imidž organizacije,
  • Nastojimo da uspostavimo ravnotežu između discipline i fleksibilnosti.