“Monitoring Javnih Usluga Na Lokalnom Nivou”

“Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou”

Naziv projekta: "Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou"

Implementator: OSF BiH

Partneri: CPCD Sarajevo i LDA Mostar

Period implementacije: -

Budžet: -

Donator: -


Projekat „Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou – Građani i loklana vlast zajedno do boljih usluga“pokrenut je i podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH s ciljem da se aktuelizuje pitanje odgovrnosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou.

Projektom je planirnao ispitivanje zadovoljstva građana dostupnošcu i kvalitetom javnih usluga na lokalnom nivou u 25 opština u BiH u skladu sa principima PULS metodologije koja razvijena za potrebe realizacije ovog projekta.

Centar za menadžment, razvoj i planrianje – MDPi potpisao je ugovor sa OSF BiH kojim je se obavezao da ce  projektom planirane aktivnosti realizovati u pet opština (Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča i Šamac).   Pored Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDPi Doboj u realizacijii projektnih aktivnosti direktno su uključeni i Centar za promociju civilnog društva – CPCD Sarajevo i Agencija lokalne demokratije – LDA Mostar kao i niz drugih lokalnih ne-vladinih organizacija.

Opšti cilj projekta jeste unapređenje odgovornosti lokalnih vlasti  u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja javnih usluga na lokalnom nivou uvođenjem prakse redovnog monitoringa i evaluacije efikasnosti rada lokanih uprava u oblasti pružanja javnih usluga od strane građana odnosno organizacija civilnog društva primjenom PULS Metodologije.  Konkretnije projektom se nastoji:

  • Obezbijediti relevantne informacija o stepenu zadovoljstva građana pruženim uslugama i njihovim realnim prioritetima na prostoru pet opština u Bosni i Hercegovini (Derventa, Gračanica, Maglaj, Modriča i Šamac.
  • Uspostaviti platformu za razvoj javnih politika na lokalnom nivou kroz iniciranje dijaloga predstavnika lokalnih vlasti, građana i organizacija civilnog društva o kvaliteti i dostupnosti javnih usluga u odabranim opštinama.
  • Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva i njihovu ulogu u procesima kreiranja i realizacije javnih politika na lokalnom nivou.

Izvještaji u pdf formatu: