Pravila Za Izgradnju, Legalizaciju I Upravljanje Seoskim Vodovodima

Pravila za izgradnju, legalizaciju i upravljanje seoskim vodovodima

Doboj, 05.10.2017. – Danas je u Doboju održan seminar o pravilima za izgradnju, legalizaciju i upravljanje lokalnim (seoskim) vodovodima u Bosni i Hercegovini. Seminar je organizovan u okviru projekta „Voda za sve“ koji finansira EU, a realizuju udruženja Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Aquasan mreža u B&H iz Bihaća.

Tema seminara su bila tri glavna pitanja o seoskim vodovodima: 1. Kako ga izgraditi; 2. Kako legalizovati već izgrađen vodovod; i 3. Kako upravljati vodovodom. Najvažniji zaključak sa ovog seminara je: Iako je zakonska procedura za izgradnju i legalizaciju lokalnih vodovoda komplikovana i skupa, poštivanje te procedure je jedini način da se za stanovništvo obezbijedi kvalitetno

vodosnabdijevanje.

„Vodovodni sistem je građevina od javnog značaja i podliježe kompletnoj proceduri za izgradnju objekata koja je definisana važećim propisima“, istakla je Milijana Dojčinović, predavač na seminaru. Robert Jović, ekspert iz oblasti komunalnog prava, istakao je da lokalne vlasti i ruralne zajednice moraju pregovarati o najpogodnijim rješenjima za uređenje vlasništva i upravljanja lokalnim vodovodnim sistemima. „Mora se znati ko je ovlašten da odlučuje o priključenju novih objekata na lokalni  vodovod i ko je odgovoran za kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće“, zaključio je Jović svoje izlaganje. U narednom periodu, u okviru projekta organizovaće se ciklus radionica na kojima će se detaljnije obraditi rješenja vezana za problematiku legalizacije i upravljanja lokalnim vodovodnim sistemima.

Cilj projekta „Voda za sve“ je da se značajno poveća pravedan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve građane Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz entitetskih strategija upravljanja vodama, oko 40% stanovništva oslanja se na seoske sisteme vodosnabdijevanja, kao što su vlastiti bunari, vrela ili izvori površinskih voda. Ti sistemi najčešće nemaju osiguran redovan stručni nadzor, pa se u praksi nailazi na mnoge probleme.