“Bez Pravila Učešća” U BiH, Crnoj Gori I Hrvatskoj

“Bez pravila učešća” u BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj

“Bez pravila učešća: Pregled zakonskog okvira za učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj” novi je izvještaj Analitike – Centra za društvena istraživanja.  Izvještaj nudi sveobuhvatan pregled zakonskog okvira i javnih politika o učešću građanu u donošenju odluka na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.  Autorica izvještaja je Mirna Jusić.

Izvještaj ukazuje na to da je u sve tri zemlje zakonski okvir koji se odnosi na učešće građana, a koji je donesen na višim nivoima vlasti, često suviše nedorečen da bi odredio minimum standarda za učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Unatoč tome što zakonski okvir deklarativno promovira principe participatorne demokratije u sve tri zemlje, određeni mehanizmi učešća nisu dovoljno detaljno propisani. Zakoni i politike također ne promoviraju u dovoljnoj mjeri neke od principa učinkovitih postupaka učešća, kao što su uključivanje i reprezentativnost različitih grupa u postupcima, stvarna evaluacija postupaka učešća, te pružanje građanima povratnih informacija o ishodima postupaka. Iako su neke zemlje otišle korak dalje od drugih u smislu pružanja operativnih smjernica o tome kako organizirati postupke učešća, a posebno kada su u pitanju konsultacije sa građanima, opći nedostatak politika i programa kojima bi se jačale lokalne participatorne prakse i gradili kapaciteti lokalnih vlasti da organizuju postupke učešća dovodi u pitanje istinsko opredjeljenje viših nivoa vlasti da podstiču učešće građana općenito.

Izvještaj daje sljedeće opće preporuke u odnosu na dalju institucionalizaciju praksi učešća građana:

– Najprije, potrebno je dublje ispitati potencijalna ograničenja i nejasnoće unutar aktuelnih zakonskih odredbi koje se tiču različitih mehanizama učešća građana, a u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.

– Viši nivoi vlasti u sve tri zemlje jedinicama lokalne samouprave trebaju pružiti detaljnije smjernice o proceduralnim aspektima primjene različitih mehanizama učešća, za koje je trenutno predviđeno da se detaljnije urede lokalnim aktima (što se često ne dešava u praksi);

– Modaliteti takvih smjernica mogu se razlikovati, ali oni svakako trebaju biti dio širih napora da se izgrade strukture podrške za učešće građana na lokalnom nivou, poput jačanja kapaciteta nadležnog osoblja ili uvođenja procedura evaluacije postupaka učešća;

– U konačnici, svi takvi napori, odnosno politike i programi za jačanje praksi učešća na lokalnom nivou, treba da se provode u konsultacijama sa lokalnim vlastima i lokalnim stanovništvom, a u skladu sa međunarodnim standardima i literaturom u ovoj oblasti.

Izvještaj je pripremljen u okviru regionalnog projekta “Efektivna i održiva participacija građana“, a uz finansijsku podršku Fondacija Otvoreno društvo. Projekat je implementiran u partnerstvu sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja,  Udrugom “Delta” iz Rijeke i Građanskim informativno-edukativnim centrom iz Cetinja.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na lokalnim jezicima biće dostupan uskoro.