Početak Projekta “Javno O Javnim Uslugama”

Početak projekta “Javno o javnim uslugama”

Doboj, 11.03.2013. godine – Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative započeo je sa realizacijom projekta „Javno o javnim uslugama“. Fokus projekta jeste aktuelizacija pitanja odgovornosti lokalnih vlasti za dostupnost i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou. Naime polazeći od činjenice da je zastupanje interesa građana najvažniji princip na kome se zasniva rad predstavnika lokalnih vlasti u savremenom društvu, interesi, očekivanja i zahtjevi građana moraju biti uzeti u razmatranje prilikom kreiranja javnih politika kojima se definiše obuhvat i kvalitet javnih usluga na lokalnom nivou. S tim u vezi cilj projekta jeste unaprijeđenje odgovornosti lokalnih vlasti u BiH u oblasti pružanja javnih usluga na lokalnom nivou, uvođenjem prakse redovnog monitoringa i evaluacije efikasnosti rada lokalnih uprava u oblasti pružanja javnih usluga od strane građana odnosno organizacija civilnog društva.

Projektnim aktivnostima građani će se informisati o nadležnostima lokalnih vlasti u oblasti pružanja javnih usluga. Takođe, građani će biti upoznati i sa trenutnom percpecijom javnosti o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga na lokalnom nivou. Time će se stvoriti preduslovi za organizovanje javnih debata građana sa predstavnicima lokalnih vlasti na kojima bi se razgovaralo o javnim uslugama. Takav pristup omogućio bi direktniji uticaj građana na kreiranje javnih politika u oblasti javnih usluga na lokalnom nivou, prije svega kroz stvaranje mogućnosti za iznošenje vlastitih stavova o efikasnosti lokalnih vlasti u oblasti pružanja javnih usluga. Ovakav pristup će svakako podstaknuti lokalne vlasti da se odgovornije odnose prema kvalitetu i dostupnosti javnih usluga.

Projektne aktivnosti obuhvatiće šest opština u Bosni i Hercegovini i to DerventuGračanicuMaglajModričuTeslić i Šamac, a planirani period realizacije istih jeste 10 mjeseci. Projekat „Javno o javnim uslugama“ podržan je od strane Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.