Uloga Javnosti U Nadgledanju Javnih Politika U Oblasti Zaštite životne Sredine

Uloga javnosti u nadgledanju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine

Derventa, 17. mart 2012. godine – U sklopu projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ koji finansira Evopska unija iz IPA sredstva i opština Derventa, a implementira Centar za menadžment, razvoj i planiranje Doboj u partnerstvu sa Udruženjem za zaštitu flore i faune Lukavac, organizovana je radionica na temu Uloga javnosti u nadgledanju javnih politika u oblasti zaštite životne sredine“. Radionica je održana u subotu, 17. marta 2012. godine u hotelu BISER u Derventi.

Učesnici su razvili intenzivnu diskusiju i razmijenili iskustva sa predavačima, naročito kada je u pitanju korištenje prava koja propisuje Arhuska konvencija – pravo na informacije o životnoj sredini i pravo na učešće u odlučivanju o pitanjima životne sredine.

Na radionici su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija iz Dervente i Lukavca. Kao predavači pojavili su se prof. Samir Lemeš, ispred EKO Foruma Zenica, i g. Viktor Bjelić, ispred Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Radionica je organizovana sa ciljem da se poveća znanje i razumijevanje predstavnika lokalnih nevladinih organizacija o ulozi građana i nevladinih organizacija u nadgledanju implementacije lokalnih planova (poput Plana upravljanja otpadom, LEAP-a, i slično), zakona i strategija donesenih na višim nivoima vlasti. Prof. Lemeš i g. Bjelić su prezentovali sopstvena iskustva i ukazali na vještine koje je potrebno razviti da bi se ostvarila adekvatna komunikacija s vlastima i inicirale promjene loših politika.