Snežana Mišić Mihajlović, program koordinator

Snežana Mišić Mihajlović radi kao program koordinator u Centru za menadžment, razvoj i planiranje.Diplomirala je mašinstvo na Univerzitetu u Tuzli i posjeduje master diplomu na polju nauke i javnih politika o životnoj sredini sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Snežana je relevantna znanja je stekla učešćem na „fellowship“ programima: Program za društvena istraživanja i evaluacije (The Evaluators’ Institute, Claremont Graduate University (USA), 2015-2017) i program za lokalnu upravu i reform javnih usluga – istraživanje o učešću građana u odlučivanju (LGI Budimpešta, Mađarska, 2008-2009). Snežana ima više od 18 godina iskustva u konsultantskom radu i saradnji sa međunarodnim razvojnim agencijama (SDC, GIZ, SIDA, UNDP projekti za razvoj lokalne uprave: ILDP, MTS, MEG, LID), kao i iskustvo u istraživanjima i upravljanju projektima u oblasti lokalne uprave i decentralizacije.

Najvažnija znanja i vještine:

  • Upravljanje projektima – Project Cycle Management.
  • Participatorne evaluacije razvojnih projekata i lokalnih razvojnih strategija.
  • Kreiranje sistema i edukativnih programa za Monitoring i Evaluaciju, naročito definisanje indikatora za praćenje i vrednovanje projekata i lokalnih razvojnih strategija.
  • Kreiranje sistema i metodologija evaluacije na polju lokalne uprave, u skladu sa principima ‘upravljanja prema rezultatima’ (results-based management), sa razvijenim vještinama za kvalitativne i kvantitativne analize.
  • Vođenje timova za istraživanja i implementaciju projekata;
  • Fasilitacija i moderiranje velikih i malih grupa učesnika na seminarima i radionicama, vezano za različite teme (strateško planiranje, lokalni razvoj, inter-sektorska partnerstva, itd.);
  • Analiziranje organizacionih struktura i organizacioni razvoj – certificirani trener za samo-procjenu u javnim administracijama po CAF metodologiji samo-procjene (Common Assessment Framework);
  • Istraživanje o neformalnim strukturama uprave, naročito neformalnim strukturama unutar sistema lokalne samouprave u zemljama Zapadnog Balkana;
  • Strateško planiranje u skladu sa MiPro metodologijom – pružanje tehničke podrške u cca 40 jedinica lokalne samouprave širom BiH za kreiranje, implementaciju i evaluaciju lokalnih razvojnih strategije, uključujući sektorske planove za ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu životne sredine;
  • Modaliteti za pružanje javnih usluga u ruralnim područjima sa fokusom na održivost građanskih struktura u mjesnim zajednicama;
  • Istraživanja o mehanizmima učešća građana i intervencijama za jačanje civilnog društva.