Program unapređenja javnih usluga

Javne usluge

Javne usluge danas su od suštinske važnosti za funkcionisanje modernog društva tako da razlozi morala nalažu njihovu univerzalnu dostupnosti svim građanima....

Javne usluge

Projekat Evropske Unije „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ započeo je 01. januara 2011.godine i trajao je 18 mjeseci. Nosilac projekta bio je «Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative» iz Doboja, a partner na projektu je «Udruženje za zaštitu flora i faune» iz Lukavca.

 Vrijednost Projekta iznosila je 72.840 EUR pri čemu jeEvropska Unija  je obezbijedila 90% neophodnih za realizaciju ovog projekta. Sstatak finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju ovog Projekta obezbijeđen je od nosioca Projekta, Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative i Opštine Derventa..  

Opšti cilj projekta bio je uvođenje mehanizama za efektivnu primjenu Arhuske konvencije u BiH, a njegovi specifični ciljevi:  

  • Uspostaviti mehanizme za primjenu Arhuske konvencije u dvije odabrane opštine kroz pružanje pomoći lokalnim upravama da razviju planove za upravljanje otpadom uz ucešce javnosti i u skladu sa potrebama gradana.
  • Izgraditi kapacitete odabranih nevladinih organizacija za ucešce u odlučivanju o pitanjima životne sredine i monitoring primjene strategija, zakona i akcionih planova koji se odnose na oblast životne sredine. 

 Opštinski timovi Dervente i Lukavca su tokom izrade planova za upravljanje otpadom pohađali ciklus od pet seminara čime su ojačani administrativni kapaciteti u ovim opštinama za buduće strateško i akciono planiranje u oblasti životne sredine.

Pored planova za upravljanje otpadom, koji su jedan od rezultata ovog Projekta, opštinama se pružila i tehnička podrška za izradu baze podataka o otpadu i za izradu smjernica za uključivanje građana u odlučivanje o pitanjima iz oblasti životne sredine. 

Za predstavnike nevladinih organizacija iz opština Derventa i Lukavac organizovan je ciklus od deset treninga kako bi se civilno drušvo animiralo i osposobilo za kvalitetnu saradnju sa lokalnim vlastima i ucešce u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

Sa ciljem podizanja svijesti javnosti o pitanjima otpada i o pravu građana na informisanje  i učešce u odlučivanju, pokrenute se lokalne kampanje, a na kraju Projekta izrađena je brošura radi dokumentovanja i promovisanja najvažnijih rezultata Projekta. Svi projektni rezultati promovisani na okruglom stolu koji je u junu 2012. godine okupio kljucne predstavnike vlasti, civilnog i privatnog sektora sa svih nivoa u BiH.

Donatori - EUuffl

Resursi:

  • Plan upravljanja otpadom opštine Derventa
  • Plan upravljanja otpadom opštine Lukavac
  • Smjernice za uključivanje građana u odlučivanje o pitanjima zaštite okoliša
  • Aktivnosti i postignuća projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

 

http://ekologija.ba/

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca