"Pravo građana na zdravu životnu sredinu"

Projekat Evropske Unije „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“ započeo je 01. januara 2011.godine i trajao je 18 mjeseci. Nosilac projekta bio je «Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative» iz Doboja, a partner na projektu je «Udruženje za zaštitu flora i faune» iz Lukavca.

 Vrijednost Projekta iznosila je 72.840 EUR pri čemu jeEvropska Unija  je obezbijedila 90% neophodnih za realizaciju ovog projekta. Sstatak finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju ovog Projekta obezbijeđen je od nosioca Projekta, Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative i Opštine Derventa..  

Opšti cilj projekta bio je uvođenje mehanizama za efektivnu primjenu Arhuske konvencije u BiH, a njegovi specifični ciljevi:  

  • Uspostaviti mehanizme za primjenu Arhuske konvencije u dvije odabrane opštine kroz pružanje pomoći lokalnim upravama da razviju planove za upravljanje otpadom uz ucešce javnosti i u skladu sa potrebama gradana.
  • Izgraditi kapacitete odabranih nevladinih organizacija za ucešce u odlučivanju o pitanjima životne sredine i monitoring primjene strategija, zakona i akcionih planova koji se odnose na oblast životne sredine. 

 Opštinski timovi Dervente i Lukavca su tokom izrade planova za upravljanje otpadom pohađali ciklus od pet seminara čime su ojačani administrativni kapaciteti u ovim opštinama za buduće strateško i akciono planiranje u oblasti životne sredine.

Pored planova za upravljanje otpadom, koji su jedan od rezultata ovog Projekta, opštinama se pružila i tehnička podrška za izradu baze podataka o otpadu i za izradu smjernica za uključivanje građana u odlučivanje o pitanjima iz oblasti životne sredine. 

Za predstavnike nevladinih organizacija iz opština Derventa i Lukavac organizovan je ciklus od deset treninga kako bi se civilno drušvo animiralo i osposobilo za kvalitetnu saradnju sa lokalnim vlastima i ucešce u odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

Sa ciljem podizanja svijesti javnosti o pitanjima otpada i o pravu građana na informisanje  i učešce u odlučivanju, pokrenute se lokalne kampanje, a na kraju Projekta izrađena je brošura radi dokumentovanja i promovisanja najvažnijih rezultata Projekta. Svi projektni rezultati promovisani na okruglom stolu koji je u junu 2012. godine okupio kljucne predstavnike vlasti, civilnog i privatnog sektora sa svih nivoa u BiH.

Donatori - EUuffl

Resursi:

  • Plan upravljanja otpadom opštine Derventa
  • Plan upravljanja otpadom opštine Lukavac
  • Smjernice za uključivanje građana u odlučivanje o pitanjima zaštite okoliša
  • Aktivnosti i postignuća projekta „Pravo građana BiH na zdravu životnu sredinu“

 

http://ekologija.ba/

video priceradio emisije    

 

    audio ristovac    audio krecane      audio maoca