Kako bi svoja znanja i ideje podijelili sa drugim akterima u Bosni i Hercegovini, a samim tim i dali doprinos razvoju društva, Centar za menadžment, razvoj i planiranje priključio se određenim tematskim
mrežama organizacija i institucija.

Mreža za lokalni ekonomski razvoj u BiH

Mreža za lokalni ekonomski razvoj u BiH – LEDnet je nastala 2011. godine, kao rezultat projekta koji je finansirala EU. LEDnet otvorena aktivistička struktura koju su pokrenule i osnovale neprofitne organizacije koje se bave lokalnim i regionalnim ekonomskim razvojem. Mreža je osnovana u cilju
obezbjeđenja uslova za stalni lokalni, regionalni i ukupni ekonomski razvoj BiH kroz aktivan doprinos civilnog društva i razvoju odgovornije i dobre uprave u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa opšte prihvaćenim demokratskim principima i vrijednostima. Misija LEDnet mreže, koja okuplja predstavnike sva tri sektora (javni, privatni i NVO sektor), uključujući i pojedince za ekonomski razvoj u BIH, je da kroz visoko postavljene stanarde rada organizacija i njihovo unaprjeđenje doprinosi boljem ekonomskom razvoju BIH putem kontinuiranog razvoja dijaloga između javnog, privatnog i nevladinog sektora i rada na poboljšanju poslovnog okruženja kroz kreiranje i ažuriranje razvojnih politika i mjera, te izgradnju kapaciteta svih sektora društva u procesu pripreme i implementacije razvojnih projekata.

Ključni principi djelovanja Mreže su:

  • Uvažavajući građanski aktivizam kao vrijednost, mreža djeluje kao neformalna mreža u smislu da
    se njen rad bazira na usvojenom Statutu, Strategiji i Programu rada.
  • Mreža će se zalagati za opće/javno dobro i u interesu svih građanki i građana, naroda i manjina u
    Bosni i Hercegovini.
  • Rad mreže je javan. 
  • U cilju ostvarenja osnovnih proklamovanih polazišta i dokumenata, kao i dodatnih uticaja.
  • Mreža sarađuje i sa drugim društvenim akterima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. 
  • Mreža ne polaže pravo na ekskluzivno predstavljanje interesa organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem u Bosni i Hercegovini.

Mreža za budžetsku odgovornost

Mreža za budžetsku odgovornost okuplja organizacije civilnog društva, predstavnike vlasti, akademske zajednice i medija kako bi se bavili ključnim problemima u oblasti javnih finansija u Bosni i Hercegovini.

U fokusu rada Mreže su javna sredstva koja troš vlasti. Insistira se na odgovornosti u pogledu trošenja tih sredstava, odnosno njihovom transparentnom utrošku. Odgovornost vlasti u ovom kontekstu
podrazumijeva da vladini programi trebaju biti odraz potreba i prioriteta građana. Također, vlast bi trebala građane informisati o tome šta je učinila kako bi provela navedene programe i politike, te prikazati konkretne rezultate tih programa.

S druge strane građani trebaju zahtijevati odgovornost od vlasti, uzeti učešća u javnom životu, pratiti aktivnosti vlasti, i komentarisati vladine politike i prioritete onda kada im se čini da je to neophodno.