Edukacija Stanovništva O štetnosti Divljih Deponija

Edukacija stanovništva o štetnosti divljih deponija

Doboj, 09.12.2016. godine – Predstavnici Centra za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative, u partnerstvu sa Gradskom upravom Doboj, održali su niz predavanja o štetnosti divljih deponija za stanovnike mjesnih zajednica Trnjačani, Čivčije Bukovačke, Opsine, Kladari, Johovac i Prnjavor Mali. Tokom predavanja, stanovništvo pomenutih mjesnih zajednica upoznato je sa problemima sa kojima se mogu susresti usljed neadekvatnog odlaganja otpada.  Posebno je ukazano na izuzetno negativan uticaj divljih deponija na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Neograđene deponije su staništa za veliki broj životinja koje traže hranu, a koje kao takve predstavljaju potencijalni izvor zaraze. Usljed postojanja divljih deponija, okolno zemljište se nepovratno zagađuje različitim vrstama otpada, pa čak i opasnim otpadom (akumulatori, baterije i sl.). Sve to predstavlja opasnost po za okoliš, posebno za onečišćenje vodotoka, zemljišta i vazduha.

Poseban dio predavanja bio je posvećen procesu kompostiranja koje predstavlja najprirodniji i najstariji način recikliranja biootpada. Radi se o kontrolisanom  procesu pri kojem se organski otpad, pomoću aktivnosti organizama koje žive u tlu (bakterije, gljivice, sitne životinje) i uz prisustvo kiseonika, pretvara u humus koji nije neprijatnog mirisa i može se koristiti kao organsko đubrivo.

Predmetna predavanja organizovana su u okviru projekta „Uklanjanje divljih deponija i proširenje organizovanog prikupljanja otpada na lokacijama 6 mjesnih zajednica na teritoriji grada Doboja (Trnjačani, Čivčije Bukovačke, Opsine, Kladari, Johovac i Prnjavor Mali)“.

 

U implementaciju i praćenje projekta uključeni su: Odjeljenje za evropske integracije i energetsko-ekološku efikasnost, Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojem, Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP inicijative Doboj,   JP Direkcija za izgradnju i razvoj grada Doboj doo, Udruženje poljoprivrednika „Krnjin“ i Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Zelena dolina“.

Projekat se realizuje u okviru programa „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)  koji  finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini  (UNDP BiH)“.