Održan Okrugli Sto Na Temu „Komunalne Usluge“

Održan okrugli sto na temu „Komunalne usluge“

Gračanica, 14.11.2013. godine – Sala Općinskog vijeća Gračanice bila je mjesto okupljanja predstavika zakonodavne i izvršne vlasti općine Gračanica kao i predstavnika pružalaca komunalnih usluga i civilnog društva sa prostora Gračanice kako bi razgovarali o o trenutnom okviru kojim jeuređeno pitanje pružanja komunalnih usluga na lokalnom nivou.

Tokom okruglog stola, učesnici su razgovarali o slijedećim temama:

–       način utvrđivanja potreba i stepena zadovoljstva građana komunalnim uslugama,

–       izazovi u pružanju komunalnih usluga iz pozicije najvažnijih aktera u tom procesu,

–       dostupnost informacija i mogućnost učešće građana u donošenju odluka kojima se uređuje oblast komunalnih usluga

Tokom sat i po diskusije zaključeno je da anketa kao mehanizam redovnog sprovođenja može biti korisna jer odslikava mišljenje građana o kvalitetu komunalnih uslugama koje im se pružaju. Takođe rezultati anketiranja poslužili bi i pružaocima usluga da prilagode svoje planove očekivanjima građana.

Dalje, zaključeno je da postoji potreba da se građani kvalitetnije informišu o pravima i obavezama, kako pružalaca usluga, tako i građana samih. Cilj informisanja je bolje uređenje odnosa između pružalaca i korisnika javnih usluga. Jedan od najvećih potencijala za kvalitetnije  informisanje svih relevantnih aktera prepoznat je u internetu i servisima koje on pruža.

Okrugli sto predstavlja sastavni dio aktivnosti predviđenih projektom „Javno o javnim uslugama” kojeg na prostoru općine Gračanica realizuje Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, a finansijska sredstva za ovaj projekat obezbijedio je Fond otvoreno