Seminar Na Temu „Osnaživanje Učešća Javnosti U Procesima Donošenja Odluka O Ekološkim Pitanjima U Skladu Sa Arhuskom Konvencijom“

Seminar na temu „Osnaživanje učešća javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima u skladu sa Arhuskom konvencijom“

Teslić, 14.12.2011. Problem učešća građana u procesima odlučivanja o ekološkim pitanjima danas sve više dolazi do izražaja u Bosni i Hercegovini i neophodno je nešto konkretno uraditi kako bi se trenutno stanje prevazišlo. Predstavnici vlasti, kao potpisnici Arhuske konvencije obavezali su se da će poštovati prava građana koja proističu iz te Konvencije, i to – pravo na dostupnost informacijama o stanju životne sredine, pravo na učešće u procesima odlučivanja o pitanjima iz oblasti životne sredine i pravo na pravnu zaštitu u slučaju da su neka od prethodna dva prava ugrožena. S tim u vezi neophodno je da se iznađu mehanizmi koji će omogućiti uspostavljanje partnerskih odnosa predstavnika vlasti sa građanima kada je u pitanju oblast zaštite životne sredine. U tom procesu uspostavljanja partnerskih odnosa značajnu ulogu moraju odigrati i mediji i predstavnici organizacija civilnog društva koji moraju dati puni doprinos aktueliziranju prava koja proističu iz Arhuske konvencije.

Ovo su samo neki od zaključaka seminara održanog u hotelu „Kardial“ u Tesliću na temu  „Osnaživanje učešća javnosti u procesima donošenja odluka o ekološkim pitanjima u skladu sa Arhuskom konvencijom“. O modalitetima učešća javnosti u procesima odlučivanja o pitanjima koja su u vezi sa životnom sredinom govorili su Ljiljana Stanišljević, Minstarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Srđan Matović, Aarhus Centar Kragujevac, Dušica Radojčić, Zelena Istra – Pula i Samir Lemeš NVO „EKO FORUM“ Zenica.

Seminar je organizovan u sklopu aktivnosti OSCE/ENVSEC projekta „Podrška implementaciji Arhuske konvencije u zemljama Jugoistočne Evrope – Aktivnosti u Bosni i Hercegovini“, a za njegovu realizaciju zadužen je Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja.